Kushtet e përdorimit të Uebfaqja të www.multicredit.ch

(Përditësuar më 12 qershor 2023)

Mos harroni gjithashtu të konsultoheni me politikën tonë të privatësisë.

Duke hyrë në faqen e internetit www.multicredit.ch, ju deklaroni se keni lexuar dhe kuptuar kushtet e mëposhtme të përdorimit, në veçanti në lidhje me përpunimin e të dhënave personale në përputhje me Rregulloren (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe të Këshilli i datës 27.0 Prill 2016 për përpunimin e të dhënave personale dhe për rrjedhën e lirë të të dhënave, kanë kuptuar dhe pranuar.

1 Fushëveprimi

Këto kushte të përgjithshme të përdorimit zbatohen për vizitat në Uebfaqen www.multicredit.ch. Kushtet e përdorimit merren në veçanti me përpunimin e të dhënave personale (këtu e tutje referuar si “të dhëna”), të cilat mund të regjistrohen kur hyni në faqen e internetit dhe kur plotësoni formularët. Reshtë e parëndësishme nëse unë përdor të dhënat e mia Cashflex MultiKredit GmbH duke plotësuar formularë letre, në formë elektronike, përmes Telefonit, ose kanale komunikimi në media sociale ose përmes mjeteve të tjera të komunikimit (e-mail, lidhje; LinkedIn, marr parasysh, Cashflex Dokumentet e MultiKredit GmbH që ofron shërbime të dërguara në këto kanale dhe çdo përgjegjësi për konfidencialitetin e një forme të tillë të komunikimit është aftësi.

Në këtë kontekst, unë jam referuar shprehimisht në pikat e mëposhtme. Duke hyrë në Uebfaqe www.multicredit.ch, deklaroj se i kam kuptuar pikat e mëposhtme dhe i pranoj plotësisht ato.

2. Përgjegjës

Cashflex MultiKredit GmbH, Rue de la Banque 4 në CH-1700 Freiburg është përgjegjës për përpunimin e të dhënave. Cashflex MultiKredit Sàrl është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Kantonit të Fribourg në prill 2007 (IDE: CHE-113.592.711).

Zyra e Komisionerit Federal të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Informacionit (FDPIC) është në Feldeggweg 1 në 3003 Bern.

3. Qëllimi i mbledhjes së të dhënave

Cashflex MultiKredit GmbH siguron të dhënat e tua, në qoftë se mirëmëreni informacionin dhe informacionin tuaj në bazë të faqeve të internetit dhe të faqes suaj të internetit, Produkteve dhe Fjalimeve të Fjalëve tuaja.

Ajo gjithashtu përdor të dhënat e mia për të qenë në gjendje të më kontaktojë, veçanërisht për të qenë në gjendje të më ofrojë produkte dhe / ose shërbime të reja.

Unë shënoj DHE Unë pranoj që Cashflex MultiKredit GmbH mund të regjistrojë thirrje telefonike, dhe për qëllime trajnimi, kontroll të cilësisë, për shembull, se masat për sigurinë e ndërtesave.

Unë gjithashtu vë në dukje se unë postoj mesazhe (p.sh. gazetat, reklamat) në numra ose adresa, në rast se ju vendosni tani Cashflex MultiKredit Sàrl mbajnë në internet. Prandaj vëmendja ime është tërhequr nga fakti që unë nuk duhet të ndaj koordinimin tim profesional me Cashflex MultiKredit Sàrl.

Unë e mbaj parasysh këtë dhe autorizoj CashFlex MultiCredit të ndajë të dhënat e mia personale në mënyrë që të kontaktohem nga partnerët e tyre ekskluzivë të sigurimit me qëllim të optimizimit të skedarit tim.

 

4. Transmetimi i të dhënave

Unë pranoj se institucioni financues mund të përpunojë të dhënat e mia për të shqyrtuar aplikacionin tim, si dhe për vlerësimin e rrezikut dhe qëllime marketingu (vlerësimi dhe profilizimi i të dhënave). Për më tepër, produkte dhe shërbime të tjera, duke përfshirë ato të kompanive të grupit të Institucionit financues dhe palëve të tjera të treta, mund të më ofrohen me postë ose telefon. Unë mund ta revokoj këtë përpunim të të dhënave të mia për qëllime marketingu në çdo kohë. Duke dhënë adresën time të e-mail-it, pranoj gjithashtu që institucioni financues të më dërgojë ofertat e sipërpërmendura me e-mail. Në kontekstin e komunikimit të hapur me e-mail, unë pranoj shprehimisht rrezikun që të dhënat e mia mund të përgjohen ose zbulohen nga palë të treta gjatë transmetimit të tyre, ose që palët e treta të paautorizuara mund të konkludojnë ekzistencën e një marrëdhënieje midis institucionit financiar dhe meje dhe meje dhe që, si rrjedhojë, nuk garantohet mbrojtja e informacionit konfidencial ose sekreti profesional i bankierit. Unë mund të revokoj pëlqimin tim për dërgimin elektronik të mesazheve reklamuese në çdo kohë.

4.1. Institucionet financiare
Unë pranoj dhe pranoj që Cashflex MultiCredit Sàrl do t’ia përcjellë kërkesën time për ekzaminim Cembra Money Bank SA, Bank-now SA, CG24 ose bankave ose institucioneve financiare partnere të tjera (të referuara individualisht më poshtë si “institucioni financiar”) nëpërmjet internetit, e. -postë ose faks/postë. Për më tepër, unë pranoj dhe konfirmoj sa vijon:
Unë autorizoj institucionet financiare si dhe Cashflex MultICredit Sàrl që të përpunojnë dhe analizojnë të dhënat e mia për fondet e marketingut dhe menaxhimit të rrezikut, si dhe të krijojnë profile në këtë drejtim. Unë autorizoj gjithashtu institucionet financiare dhe Cashflex MultiCredit Sàrl që të më ofrojnë produkte dhe shërbime të tjera (shërbime sigurimi me Axa, Swica, Gestifin, etj.), duke përfshirë ato të kompanive në grupin e saj ose në rrjetin e tij të biznesit (PrestaFlex, etj.). Unë mund ta revokoj këtë autorizim për të përpunuar të dhënat e mia për qëllime marketingu ose komunikimi informacioni në çdo kohë.

4.2 Puna me ndërmjetës
Unë pranoj se, në rastin e aplikimeve të transmetuara nga një ndërmjetës, institucioni financues mund të shkëmbejë informacionin e nevojshëm me këtë ndërmjetës në kuadër të shqyrtimit të aplikimit/besueshmërisë kreditore si dhe të përfundimit dhe nga ekzekutimi i kontratës (p.sh. parametrave dhe rezultatit të shqyrtimit të kërkesës, dorëzimit të dokumenteve të kontratës, informacionit për statusin e kontratës dhe sjelljen e pagesës si dhe gjendjen) dhe lëshoj përcaktimin e sekretit profesional të bankierit në këtë kontekst dhe në masën e nevojshme.

4.3. Bashkëpunimi me ofruesit e shërbimeve (outsourcing)

Unë pranoj se institucioni financues mund të transferojë shërbimet tek palët e treta (“ofruesit e shërbimeve”), veçanërisht në fushën e proceseve të përpunimit të biznesit, sigurinë e TI-së dhe kontrollin e sistemit, studimin dhe kërkimin e tregjeve, llogaritjen e kredisë dhe rreziqet e tregut që lidhen me për veprimtarinë si dhe administrimin e marrëdhënieve kontraktuale (p.sh. përpunimi i kërkesave dhe kontratave, grumbullimi, komunikimi me klientët). Institucioni financues u siguron këtyre ofruesve të shërbimeve të dhënat e nevojshme për të përmbushur detyrimet e tyre kontraktuale dhe mund t’i transmetojë këto të dhëna edhe jashtë vendit për këtë qëllim. Ofruesit e shërbimeve, punonjësit e tyre dhe nënkontraktorët e tyre janë të detyruar kontraktualisht të ruajnë konfidencialitetin. Ofruesit e shërbimeve zakonisht ndodhen në Zvicër ose brenda BE/ZEE, por në parim mund të themelohen kudo në botë. Nëse të dhënat personale transferohen në një vend i cili, nga pikëpamja e Zvicrës, nuk ka një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave, institucioni financues merr masat e duhura të sigurisë për të siguruar që të dhënat në fjalë mbrohen siç duhet (në veçanti duke zbatuar standardin klauzola për mbrojtjen e të dhënave).
E pranoj që komunikimi ndërmjet institucionit financues dhe meje ose ndërmjetësit mund të bëhet në mënyrë elektronike. Ndërmjetësi dhe institucioni financues nuk mund të garantojnë konfidencialitetin e të dhënave gjatë transmetimit të tyre në internet. Prandaj, palët e treta mund të konkludojnë ekzistencën ose ekzistencën e afërt të një marrëdhënie biznesi (ndoshta një marrëdhënie bankare) midis meje dhe institucionit financues.
Për më shumë informacion mbi përpunimin e të dhënave personale nga institucioni financues, ju lutemi konsultoni deklaratën e mbrojtjes së të dhënave në faqen e internetit të institucionit financues ose konsultohuni me këtë të fundit.

5. Autorizimi për të kërkuar informacion kredie

Konfirmoj që të gjitha informacionet e dhëna në aplikimin tim janë të plota, të përditësuara dhe të sakta dhe autorizoj institucionin financues të marrë informacione për mua në kuadër të shqyrtimit të aplikimit tim dhe ekzekutimit të marrëdhënieve kontraktuale me palët e treta, në veçanti me bankat, qendrën e informacionit të kredisë (ZEK), autoritetet (p.sh. zyra e mbledhjes së borxheve, zyra e regjistrimit të tokës, autoritetet tatimore, autoritetet lokale, autoritetet e mbrojtjes së fëmijëve dhe të rriturve), kompanitë e informacionit ekonomik, ndërmjetësit e kredisë, punëdhënësit, kompanitë në financim grupin e institucionit dhe, sipas rastit, nga Qendra e Informacionit për Kredinë Konsumatore (IKO). Për qëllimet e sipërpërmendura, unë i çliroj këto organizata nga sekreti profesional bankar, sekreti postar, sekreti zyrtar ose sekreti i biznesit. E pranoj se institucionit financues i kërkohet, aty ku është e zbatueshme, të deklarojë një qira konsumatore ose kredi konsumatore që do t’i jepet ose jepet qendrës së informacionit të kredisë konsumatore (IKO). Më tej, autorizoj institucionin financiar që këtë kërkesë ta raportojë në ZEK dhe, në rast të detyrimeve përkatëse ligjore, tek organet e tjera. Në veçanti, deklarohen lloji, shuma dhe kushtet e kredisë ose financimit, si dhe të dhënat personale të qiramarrësit (të) dhe çdo vonesë e kualifikuar e pagesës ose abuzimit. Unë e pranoj se ZEK-u ka të drejtë t’u komunikojë anëtarëve të tij informacionin mbi të dhënat e transmetuara. Institucioni financues mund të refuzojë kërkesën pa dhënë arsye.
Kërkoni për të kryer një diagnozë financiare ose një vlerësim/vlerësim krediti vetëm me kërkesë të shprehur të klientit. E cila përfshin në veçanti: porositjen dhe komentimin e ekstraktit të ZEK/IKO-s dhe ekstraktit të CRIF-it ose kompanisë së informacionit ekonomik, hartimin e një buxheti financiar, këshillimin për kodet negative dhe paditë, etj. Ky shërbim do të faturohet veçmas për një tarifë fikse prej 250 CHF për person (afërsisht 2 orë punë) dhe në asnjë mënyrë nuk ka të bëjë me përpunimin ose vendosjen e një kërkese për kredi personale e cila është falas dhe pa detyrim.

6. Të dhënat e partnerit

Nëse kam dhënë informacion në lidhje me bashkëshortin ose partnerin tim të regjistruar (në tekstin e mëtejmë “partneri”) në aplikim, konfirmoj se (i) kam informuar partnerin tim për këtë kërkesë, (ii) institucioni financues mund të verifikojë informacionin e mësipërm duke kontaktuar partneri im drejtpërdrejt, dhe (iii) partneri im pajtohet që institucioni financues mund të marrë informacion rreth tij/saj siç përshkruhet më sipër (duke përfshirë duke përfshirë dërgimin e kërkesave për informacion në ZEK).

7. Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave

Cashflex MultiKredit GmbH do të ruajë të dhënat e mia për kohëzgjatjen e marrëdhënies aktuale kontraktuale dhe për të arritur qëllimin në përputhje me seksionin 3. Sapo të jetë e qartë se nuk ka marrëdhënie kontraktuale me Cashflex MultiKredit GmbH, të dhënat do të fshihen. Në çdo rast, të dhënat do të ruhen për një maksimum prej 10 vjetësh pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me Cashflex MultiKredit GmbH.

8. Të drejtat e mia

Unë kam të drejtë të marr informacion në lidhje me të dhënat e mia, si dhe të drejtën për korrigjim ose fshirje dhe për kufizimin e përpunimit. Unë gjithashtu kam të drejtë të kundërshtoj përpunimin dhe transportueshmërinë e të dhënave.

Unë kam të drejtë të revokoj pëlqimin tim për përpunimin e të dhënave të mia plotësisht ose pjesërisht në çdo kohë, veçanërisht nëse ato janë dhënë për qëllime të marketingut ose informacionit.

Sidoqoftë, unë e di që Cashflex MultiKredit GmbH ka nevojë për të dhënat e mia në mënyrë që të mund të përmbushë detyrimet e saj kontraktuale ndaj meje. Nëse ushtroj të drejtat e mia, kjo mund ta bëjë të vështirë ose edhe të pamundur për Cashflex MultiKredit GmbH për të përmbushur kontratën. Në raste të tilla, Cashflex MultiKredit GmbH mund të ndërpresë marrëdhëniet kontraktuale.

Mund të kontaktoj Cashflex MultiKredit GmbH (info@multicredit.ch) direkt nëse dua informacion në lidhje me të dhënat e mia, veçanërisht nëse dua të korrigjohen ose fshihen.

Për më tepër, të drejtat e mia përshkruhen në Aktin Federal për Mbrojtjen e të Dhënave të 19 Qershorit 1992 (DSG; SR 235.1).

9. Mohimi i përgjegjësisë

Unë e pranoj që Cashflex MultiKredit GmbH shprehimisht refuzon çdo përgjegjësi (edhe në rast neglizhence) për dëmtim direkt dhe indirekt dhe për humbje të çdo lloji që rezultojnë nga hyrja në faqen e internetit, nga përdorimi i informacionit dhe shënimeve në dispozicion në faqen e internetit, që rezulton nga pamundësia e hyrjes dhe pamundësia e përdorimit të informacionit dhe shënimeve në dispozicion në faqen e internetit ose nga përpunimi i të dhënave të mia.

10. Përjashtimi i Garancisë

Cashflex MultiKredit GmbH siguron që informacioni në www.multicredit.ch është i saktë në kohën e botimit. Sidoqoftë, as Cashflex MultiKredit GmbH dhe as partnerët e saj nuk mund të garantojnë korrektësinë, besueshmërinë, aktualitetin dhe plotësinë e informacionit në çdo kohë.

Cashflex MultiKredit GmbH refuzon shprehimisht çdo përgjegjësi dhe nuk garanton që informacioni në www.multicredit.ch të mos ketë gabime dhe viruse.

11. Informacioni juridik

Informacioni i publikuar në këtë faqe në internet nuk përbën një ftesë, ofertë ose rekomandim për të blerë ose shitur produkte, për të kryer një transaksion ose ndonjë akt tjetër ligjor.

Të gjitha pjesët e kësaj faqe në internet i përkasin ekskluzivisht dhe plotësisht Cashflex MultiKredit GmbH, veçanërisht në lidhje me të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale. Çdo dyfishim, transmetim, modifikim, rrjetëzim me lidhje ose përdorim i kësaj faqe në internet kërkon pëlqimin paraprak të Cashflex MultiKredit GmbH.

Kjo faqe në internet nuk është menduar për persona që i nënshtrohen një sistemi ligjor që ndalon botimin ose hyrjen në faqen e internetit Cashflex MultiKredit GmbH. Nuk lejohet hyrja për personat për të cilët zbatohen kufizime të tilla. Uebfaqja www.multicredit.ch u drejtohet vetëm dhe ekskluzivisht personave fizikë dhe juridikë të cilët jetojnë dhe punojnë në Zvicër ose Principatën e Lihtenshtajnit.

WhatsApp Business Policy: https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/?lang=sq

12. Ndryshimet në këto Kushtet e Përdorimit

Këto kushte të përdorimit mund të ndryshohen ose plotësohen në mënyrë të njëanshme nga Cashflex MultiKredit GmbH në çdo kohë pa njoftim paraprak. Vërej dhe pranoj që versioni i kushteve të përdorimit të botuar aktualisht në faqen e internetit është versioni autoritativ.

Përkundër këtij sfondi, Cashflex MultiKredit GmbH ju fton të rishikoni rregullisht kushtet e përdorimit.

13. Gjuha

Në rast të një kontradikte midis versioneve në gjuhë të ndryshme të këtyre Kushteve të Përdorimit, versioni Francez do të mbizotërojë.

14. Vendi i juridiksionit dhe ligji në fuqi

Gjykatat e qytetit të Freiburg (CH) janë rënë dakord si vendi ekskluziv i juridiksionit për të gjitha mosmarrëveshjet midis përdoruesve të faqes në internet dhe Cashflex MultiKredit GmbH që lindin nga përdorimi ose vizita e faqes në internet, si dhe për të gjitha mosmarrëveshjet në lidhje me përpunimin e të dhënave . Cashflex MultiKredit GmbH është i lirë të padisë në vendbanimin / selinë e përdoruesit. Zbatohet ligji zviceran.

15. Mbingarkesa e tepërt

Unë e kuptoj që dhënia e kredive është e ndaluar nëse çon në mbingarkesë të borxhit (neni 3 UWG).

16. Konfirmimi

Me anë të kësaj konfirmoj se kam lexuar plotësisht informacionin ligjor dhe se e pranoj plotësisht.