Kushtet e përdorimit të Uebfaqja të www.multicredit.ch

(Përditësuar më 12 prill 2023)

Mos harroni gjithashtu të konsultoheni me politikën tonë të privatësisë.

Duke hyrë në faqen e internetit www.multicredit.ch, ju deklaroni se keni lexuar dhe kuptuar kushtet e mëposhtme të përdorimit, në veçanti në lidhje me përpunimin e të dhënave personale në përputhje me Rregulloren (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe të Këshilli i datës 27.0 Prill 2016 për përpunimin e të dhënave personale dhe për rrjedhën e lirë të të dhënave, kanë kuptuar dhe pranuar.

1 Fushëveprimi

Këto kushte të përgjithshme të përdorimit zbatohen për vizitat në Uebfaqen www.multicredit.ch. Kushtet e përdorimit merren në veçanti me përpunimin e të dhënave personale (këtu e tutje referuar si “të dhëna”), të cilat mund të regjistrohen kur hyni në faqen e internetit dhe kur plotësoni formularët. Reshtë e parëndësishme nëse unë përdor të dhënat e mia Cashflex MultiKredit GmbH duke plotësuar formularë letre, në formë elektronike, përmes Telefonit, ose kanale komunikimi në media sociale ose përmes mjeteve të tjera të komunikimit (e-mail, lidhje; LinkedIn, marr parasysh, Cashflex Dokumentet e MultiKredit GmbH që ofron shërbime të dërguara në këto kanale dhe çdo përgjegjësi për konfidencialitetin e një forme të tillë të komunikimit është aftësi.

Në këtë kontekst, unë jam referuar shprehimisht në pikat e mëposhtme. Duke hyrë në Uebfaqe www.multicredit.ch, deklaroj se i kam kuptuar pikat e mëposhtme dhe i pranoj plotësisht ato.

2. Përgjegjës

Cashflex MultiKredit GmbH, Rue de la Banque 4 në CH-1700 Freiburg është përgjegjës për përpunimin e të dhënave. Cashflex MultiKredit Sàrl është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Kantonit të Fribourg në prill 2007 (IDE: CHE-113.592.711).

Zyra e Komisionerit Federal të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Informacionit (FDPIC) është në Feldeggweg 1 në 3003 Bern.

3. Qëllimi i mbledhjes së të dhënave

Cashflex MultiKredit GmbH siguron të dhënat e tua, në qoftë se mirëmëreni informacionin dhe informacionin tuaj në bazë të faqeve të internetit dhe të faqes suaj të internetit, Produkteve dhe Fjalimeve të Fjalëve tuaja.

Ajo gjithashtu përdor të dhënat e mia për të qenë në gjendje të më kontaktojë, veçanërisht për të qenë në gjendje të më ofrojë produkte dhe / ose shërbime të reja.

Unë shënoj DHE Unë pranoj që Cashflex MultiKredit GmbH mund të regjistrojë thirrje telefonike, dhe për qëllime trajnimi, kontroll të cilësisë, për shembull, se masat për sigurinë e ndërtesave.

Unë gjithashtu vë në dukje se unë postoj mesazhe (p.sh. gazetat, reklamat) në numra ose adresa, në rast se ju vendosni tani Cashflex MultiKredit Sàrl mbajnë në internet. Prandaj vëmendja ime është tërhequr nga fakti që unë nuk duhet të ndaj koordinimin tim profesional me Cashflex MultiKredit Sàrl.

Unë e mbaj parasysh këtë dhe autorizoj CashFlex MultiCredit të ndajë të dhënat e mia personale në mënyrë që të kontaktohem nga partnerët e tyre ekskluzivë të sigurimit me qëllim të optimizimit të skedarit tim.

4. Transferimi i të dhënave

4.1 Institucionet financiare

Unë e pranoj dhe pajtohem që Cashflex MultiKredit GmbH mund të dërgojë kërkesën time ose të dhënat e mia te Cembra Money Bank AG, Bank-tani AG, CG24 ose banka të tjera ose institucione financiare partnere (këtu e tutje të referuara individualisht si “institucione financiare”) për qëllimet e lartpërmendura) me internet, email, faks ose postë.

Unë autorizoj institucionin financiar për të përpunuar dhe analizuar të dhënat e mia për qëllime të marketingut dhe administrimit të rrezikut dhe për të krijuar profile në këtë drejtim. Unë gjithashtu autorizoj institucionin financiar të më ofrojë produkte dhe shërbime të tjera, përfshirë produkte nga grupi i saj i kompanive.

4.2 Bashkëpunimi me ndërmjetësuesit

Në rastin e aplikacioneve që i dërgohen nga një ndërmjetës, institucioni financiar mund të shkëmbejë informacionin dhe të dhënat e kërkuara për kontrollimin e aplikimit, kontrollin e vlefshmërisë së kredisë dhe për lidhjen e kontratës me ndërmjetësin.

4.3 Bashkëpunimi me ofruesit e shërbimeve (kontraktimi / kontrata e jashtme)

Institucioni financiar mund të transferojë shërbime të caktuara te palët e treta (këtu e tutje referuar si “ofruesit e shërbimeve”), veçanërisht në lidhje me trajtimin e proceseve të biznesit, sigurinë e IT dhe menaxhimin e sistemit, hulumtimin e tregut dhe kërkimin, përcaktimin e kredisë përkatëse të biznesit dhe rreziqet e tregut dhe menaxhimi i marrëdhënieve kontraktuale (p.sh. aplikimi dhe përpunimi i kontratës, mbledhja e borxheve, komunikimi me klientin). Institucioni financiar u siguron këtyre ofruesve të shërbimeve të dhënat e kërkuara për të përmbushur detyrimet e tyre kontraktuale dhe gjithashtu mund t’i transferojë këto të dhëna jashtë vendit për këtë qëllim. Ofruesit e shërbimeve, si dhe punonjësit e tyre dhe nënkontraktorët janë të detyruar kontraktualisht të garantojnë mbrojtjen e të dhënave në përputhje me kërkesat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave (DSG), për të ruajtur sekretin bankar në përputhje me Aktin Bankar (bankë) dhe për të respektuar konfidencialitetin.

Në këtë kontekst, unë e pranoj që të dhënat e mia mund t’i kalojnë ofruesve të shërbimeve me seli në vendet që nuk kanë domosdoshmërisht mbrojtje të të dhënave që është e barabartë me mbrojtjen e të dhënave zvicerane. Unë pranoj që institucioni financiar të jetë në gjendje të komunikojë me mua ose ndërmjetësin në mënyrë elektronike.

Unë gjithashtu pajtohem për transmetimin e të dhënave në Internet dhe jam i vetëdijshëm që Interneti është një rrjet i hapur që është i arritshëm për të gjithë. Prandaj e pranoj që Cashflex MultiKredit GmbH dhe institucioni financiar nuk mund të garantojnë konfidencialitetin e të dhënave të transmetuara në Internet. Si rezultat, mund të jetë e dukshme për palët e treta se aktualisht ekziston një marrëdhënie biznesi (ndoshta një marrëdhënie bankare) midis meje dhe institucionit financiar ose se ajo do të ekzistojë në të ardhmen.

5. Autorizimi për të kërkuar informacionin e kredisë

Unë konfirmoj saktësinë e të gjitha të dhënave të mia dhe autorizoj institucionin financiar, për qëllimin e përpunimit të këtij aplikacioni dhe marrëdhënies kontraktuale, të palëve të treta, në veçanti të bankave, Zyrës Qendrore për Informacionin e Kredisë (ZEK), autoriteteve (p.sh. zyra e zbatimit të borxheve , autoritetet tatimore, zyra e regjistrimit të banorëve, autoritetet për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rriturve), kompani të informacionit të biznesit, ndërmjetës kredie, punëdhënës, kompani në grupin e institucionit financiar dhe, nëse është e nevojshme, nga Shoqata për Menaxhimin e një Qendre Informacioni për Kredinë e Konsumatorit ( IKO) për të marrë informacion dhe të dhëna rreth meje. Për qëllimet e sipërpërmendura, unë liroj këto palë të treta nga sekreti bankar, postar, zyrtar ose i sekretit të biznesit. Unë gjithashtu autorizoj institucionin financiar të raportojë këtë kërkesë te ZEK-u dhe, nëse është e aplikueshme, tek IKO dhe, nëse kërkohet nga ligji, te organet e tjera. Në veçanti, lloji, shuma dhe kushtet e huasë dhe financimit, si dhe të dhënat e aplikantit dhe çdo vonesë ose keqpërdorim i kualifikuar i pagesës duhet të raportohen. Unë e pranoj që ZEK dhe IKO kanë të drejtë t’u sigurojnë anëtarëve të tyre informacion në lidhje me të dhënat e vëna në dispozicion. Unë e kuptoj që institucioni financiar mund të refuzojë kërkesën time pa dhënë një arsye.

6. Të dhënat e partnerit

Nëse unë kam dhënë të dhëna për bashkëshortin ose partnerin tim të regjistruar (në tekstin e mëtejmë “partneri”) në kërkesë, unë konfirmoj që (i) e kam informuar atë / atë në lidhje me këtë kërkesë, të dhënat e mësipërme drejtpërdrejt me partnerin tim dhe (iii) që partneri im bie dakord që institucioni financiar mbledh të dhëna rreth tij / saj siç përshkruhet më sipër (klauzolat 4 dhe 5) (përfshirë hetimet në ZEK).

7. Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave

Cashflex MultiKredit GmbH do të ruajë të dhënat e mia për kohëzgjatjen e marrëdhënies aktuale kontraktuale dhe për të arritur qëllimin në përputhje me seksionin 3. Sapo të jetë e qartë se nuk ka marrëdhënie kontraktuale me Cashflex MultiKredit GmbH, të dhënat do të fshihen. Në çdo rast, të dhënat do të ruhen për një maksimum prej 10 vjetësh pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me Cashflex MultiKredit GmbH.

8. Të drejtat e mia

Unë kam të drejtë të marr informacion në lidhje me të dhënat e mia, si dhe të drejtën për korrigjim ose fshirje dhe për kufizimin e përpunimit. Unë gjithashtu kam të drejtë të kundërshtoj përpunimin dhe transportueshmërinë e të dhënave.

Unë kam të drejtë të revokoj pëlqimin tim për përpunimin e të dhënave të mia plotësisht ose pjesërisht në çdo kohë, veçanërisht nëse ato janë dhënë për qëllime të marketingut ose informacionit.

Sidoqoftë, unë e di që Cashflex MultiKredit GmbH ka nevojë për të dhënat e mia në mënyrë që të mund të përmbushë detyrimet e saj kontraktuale ndaj meje. Nëse ushtroj të drejtat e mia, kjo mund ta bëjë të vështirë ose edhe të pamundur për Cashflex MultiKredit GmbH për të përmbushur kontratën. Në raste të tilla, Cashflex MultiKredit GmbH mund të ndërpresë marrëdhëniet kontraktuale.

Mund të kontaktoj Cashflex MultiKredit GmbH (info@multicredit.ch) direkt nëse dua informacion në lidhje me të dhënat e mia, veçanërisht nëse dua të korrigjohen ose fshihen.

Për më tepër, të drejtat e mia përshkruhen në Aktin Federal për Mbrojtjen e të Dhënave të 19 Qershorit 1992 (DSG; SR 235.1).

9. Mohimi i përgjegjësisë

Unë e pranoj që Cashflex MultiKredit GmbH shprehimisht refuzon çdo përgjegjësi (edhe në rast neglizhence) për dëmtim direkt dhe indirekt dhe për humbje të çdo lloji që rezultojnë nga hyrja në faqen e internetit, nga përdorimi i informacionit dhe shënimeve në dispozicion në faqen e internetit, që rezulton nga pamundësia e hyrjes dhe pamundësia e përdorimit të informacionit dhe shënimeve në dispozicion në faqen e internetit ose nga përpunimi i të dhënave të mia.

10. Përjashtimi i Garancisë

Cashflex MultiKredit GmbH siguron që informacioni në www.multicredit.ch është i saktë në kohën e botimit. Sidoqoftë, as Cashflex MultiKredit GmbH dhe as partnerët e saj nuk mund të garantojnë korrektësinë, besueshmërinë, aktualitetin dhe plotësinë e informacionit në çdo kohë.

Cashflex MultiKredit GmbH refuzon shprehimisht çdo përgjegjësi dhe nuk garanton që informacioni në www.multicredit.ch të mos ketë gabime dhe viruse.

11. Informacioni juridik

Informacioni i publikuar në këtë faqe në internet nuk përbën një ftesë, ofertë ose rekomandim për të blerë ose shitur produkte, për të kryer një transaksion ose ndonjë akt tjetër ligjor.

Të gjitha pjesët e kësaj faqe në internet i përkasin ekskluzivisht dhe plotësisht Cashflex MultiKredit GmbH, veçanërisht në lidhje me të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale. Çdo dyfishim, transmetim, modifikim, rrjetëzim me lidhje ose përdorim i kësaj faqe në internet kërkon pëlqimin paraprak të Cashflex MultiKredit GmbH.

Kjo faqe në internet nuk është menduar për persona që i nënshtrohen një sistemi ligjor që ndalon botimin ose hyrjen në faqen e internetit Cashflex MultiKredit GmbH. Nuk lejohet hyrja për personat për të cilët zbatohen kufizime të tilla. Uebfaqja www.multicredit.ch u drejtohet vetëm dhe ekskluzivisht personave fizikë dhe juridikë të cilët jetojnë dhe punojnë në Zvicër ose Principatën e Lihtenshtajnit.

WhatsApp Business Policy: https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/?lang=sq

12. Ndryshimet në këto Kushtet e Përdorimit

Këto kushte të përdorimit mund të ndryshohen ose plotësohen në mënyrë të njëanshme nga Cashflex MultiKredit GmbH në çdo kohë pa njoftim paraprak. Vërej dhe pranoj që versioni i kushteve të përdorimit të botuar aktualisht në faqen e internetit është versioni autoritativ.

Përkundër këtij sfondi, Cashflex MultiKredit GmbH ju fton të rishikoni rregullisht kushtet e përdorimit.

13. Gjuha

Në rast të një kontradikte midis versioneve në gjuhë të ndryshme të këtyre Kushteve të Përdorimit, versioni Francez do të mbizotërojë.

14. Vendi i juridiksionit dhe ligji në fuqi

Gjykatat e qytetit të Freiburg (CH) janë rënë dakord si vendi ekskluziv i juridiksionit për të gjitha mosmarrëveshjet midis përdoruesve të faqes në internet dhe Cashflex MultiKredit GmbH që lindin nga përdorimi ose vizita e faqes në internet, si dhe për të gjitha mosmarrëveshjet në lidhje me përpunimin e të dhënave . Cashflex MultiKredit GmbH është i lirë të padisë në vendbanimin / selinë e përdoruesit. Zbatohet ligji zviceran.

15. Mbingarkesa e tepërt

Unë e kuptoj që dhënia e kredive është e ndaluar nëse çon në mbingarkesë të borxhit (neni 3 UWG).

16. Konfirmimi

Me anë të kësaj konfirmoj se kam lexuar plotësisht informacionin ligjor dhe se e pranoj plotësisht.