www.multicredit.ch web sitesinin hüküm ve koşulları

(12 Haziran 2023 tarihinde güncellenmiştir)

Lütfen gizlilik politikamıza da bakın.

www.multicredit.ch web sitesine erişerek, özellikle kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin olarak, kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak bireylerin korunmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (AB) 2016/679’da öngörülenlere uygun olarak aşağıdaki genel hüküm ve koşulları anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.

1. Uygulama kapsamı

Bu genel kullanım koşulları www.multicredit.ch web sitesine yapılan ziyaretler için geçerlidir. Özellikle, siteye eriştiğimde toplanabilecek ve söz konusu bölümlerde doldurduğum kişisel verilerimin (bundan böyle “veriler” olarak anılacaktır) işlenmesiyle ilgilidir. Cashflex MultiCredit Ltd. ile kağıt formları doldurarak veya elektronik formda, telefonla, sosyal medya kanalları aracılığıyla veya diğer iletişim araçlarıyla (e-posta, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn vb.) paylaşıp paylaşmadığım önemli değildir; ve Cashflex MultiCredit Ltd.’nin bu kanallar aracılığıyla herhangi bir belge göndermediğini ve bu tür iletişimin gizliliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmediğini not ediyorum.

Bu bağlamda, aşağıdaki hususlardan açıkça haberdar edilmekteyim. www.multicredit.ch web sitesine erişerek, bunları tam olarak anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.

2. Sorumlu kişiler

Verilerin işlenmesinden sorumlu taraf Cashflex MultiCredit Sàrl, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg’dur. Cashflex MultiCredit Sàrl, Nisan 2007’den beri Fribourg Kantonu Ticaret Siciline kayıtlıdır (IDE: CHE-113.592.711).

Veri koruma görevlisi Federal Veri Koruma ve Bilgi Komiseri, Feldeggweg 1, 3003 Bern’dir.

3. İşlemenin amacı

Cashflex MultiCredit Sàrl, talep ettiğim bilgi ve hizmetleri bana sağlamak, sitesini, ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek için verilerimi işler. Ayrıca, özellikle bana yeni ürünler ve/veya hizmetler sunabilmek amacıyla benimle iletişime geçmek için de kullanır.

Cashflex MultiCredit Sàrl ile yapılan telefon görüşmelerinin, örneğin kalite kontrol ve eğitim amacıyla kaydedilebileceğini ve binaların ve ekipmanların güvenliği için önlemler alındığını (özellikle binaların video gözetimi ve ofislere erişim) not eder ve kabul ederim.

Ayrıca, Cashflex MultiCredit Ltd. şirketine verdiğim numaralar veya adresler üzerinden mesajlar (ör. haber bültenleri, reklamlar) alabileceğimi de not ediyorum. İş bilgilerimi Cashflex MultiCredit Ltd. ile paylaşmamam gerektiğinin farkındayım.

Cashflex MultiCredit Sàrl’in dosyamı optimize etmek amacıyla özel sigorta ortakları tarafından iletişime geçilmesi için kişisel bilgilerimi iletmesine izin veriyorum.

4. Veri iletimi

Finansman sağlayan kuruluşun, başvurumu incelemek ve ayrıca risk değerlendirmesi ve pazarlama amaçları (veri değerlendirmesi ve profil oluşturma) için verilerimi işleyebileceğini kabul ediyorum. Ayrıca, Fon Kuruluşunun grup şirketlerine ve sair 3. şahıslara ait olanlar da dahil olmak üzere sair ürün ve hizmetler bana posta veya telefon yolu ile teklif edilebilir. Verilerimin bu şekilde işlenmesini pazarlama amacıyla herhangi bir zamanda iptal edebilirim. E-posta adresimi vermekle, finansman kuruluşunun yukarıda belirtilen teklifleri bana e-posta ile göndermesini de kabul ediyorum. E-posta ile açık iletişim bağlamında, iletimleri sırasında verilerimin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesi veya ifşa edilmesi veya yetkisiz üçüncü şahısların finansman kuruluşu ile benim aramda bir ilişki olduğu sonucuna varması riskini açıkça kabul ediyorum ve sonuç olarak, gizli bilgilerin korunması veya bankacının mesleki gizliliği garanti edilmez. Reklam mesajlarının elektronik olarak gönderilmesine ilişkin onayımı istediğim zaman iptal edebilirim.

4.1. Finansal Kurumlar
Cashflex MultiCredit Sàrl’ın inceleme talebimi internet yoluyla Cembra Money Bank SA, Bank-now SA, CG24 veya diğer ortak bankalara veya finansal kuruluşlara (aşağıda ayrı ayrı “finansal kurum” olarak anılacaktır) ileteceğini onaylıyor ve kabul ediyorum. -posta veya faks/posta. Ayrıca, aşağıdakileri onaylıyor ve onaylıyorum:
Finans kuruluşlarına ve Cashflex MultiICredit Sàrl’a verilerimi pazarlama ve risk yönetimi fonları için işleme ve analiz etme ve bu bağlamda profiller oluşturma yetkisi veriyorum. Ayrıca finans kuruluşlarına ve Cashflex MultiCredit Sàrl’a kendi grubundaki veya iş ağındaki (PrestaFlex, vb.) şirketler de dahil olmak üzere başka ürün ve hizmetler (Axa, Swica, Gestifin, vb. ile sigorta hizmetleri) sunma yetkisi veriyorum. Verilerimi pazarlama veya bilgi iletişimi amacıyla işlemek için bu yetkiyi istediğim zaman iptal edebilirim.

4.2 Aracılarla çalışmak
Bir aracı tarafından iletilen başvurularda, finansman kuruluşunun, başvurunun / kredi değerliliğinin incelenmesi ve sözleşmenin akdedilmesi ve ifasından (örn. parametreleri ve talebin incelenmesi sonucu, sözleşme belgelerinin teslimi, sözleşmenin durumu ve ödeme davranışı ile bakiye bilgileri) ve bu kapsamda ve gerektiği ölçüde bankanın mesleki sırrının tesis edilmesini serbest bırakıyorum.

4.3. Hizmet sağlayıcılarla işbirliği (dış kaynak kullanımı)
Finans kuruluşunun, özellikle iş süreçlerinin işlenmesi, BT güvenliği ve sistem kontrolü, piyasaların incelenmesi ve araştırılması, kredi ve ilgili piyasa risklerinin hesaplanması alanında hizmetleri üçüncü taraflara (“hizmet sağlayıcılar”) yaptırabileceğini kabul ediyorum. faaliyete ve sözleşmeye dayalı ilişkilerin idaresine (örn. taleplerin ve sözleşmelerin işlenmesi, tahsilat, müşterilerle iletişim). Finansman kuruluşu, bu hizmet sağlayıcılara sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli verileri sağlar ve bu verileri bu amaçla yurt dışına da iletebilir. Hizmet sağlayıcılar, onların çalışanları ve alt yüklenicileri sözleşme gereği gizliliği korumakla yükümlüdür. Hizmet sağlayıcılar genellikle İsviçre’de veya AB/AEA içinde bulunur, ancak prensip olarak dünyanın herhangi bir yerinde kurulabilir. Kişisel veriler, İsviçre açısından yeterli düzeyde veri korumasına sahip olmayan bir ülkeye aktarılırsa, finans kuruluşu, ilgili verilerin uygun şekilde korunmasını sağlamak için uygun güvenlik önlemlerini alır (özellikle standart veri koruma hükümleri).
Finansman kuruluşu ile şahsım veya aracı kurum arasındaki iletişimin elektronik ortamda gerçekleşebileceğini kabul ediyorum. Aracı ve finansman kuruluşu, verilerin internet üzerinden iletilmesi sırasında gizliliğini garanti edemez. Bu nedenle üçüncü şahıslar, ben ve finansman kuruluşu arasında bir iş ilişkisinin (muhtemelen bir bankacılık ilişkisi) var olduğu veya yakın zamanda var olacağı sonucuna varabilir.
Kişisel verilerin finansman kuruluşu tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen finansman kuruluşunun web sitesindeki veri koruma beyanına bakın veya finans kuruluşuna danışın.

5. Kredi Bilgileri Talep Etme Yetkisi

Başvurumda verdiğim tüm bilgilerin eksiksiz, güncel ve doğru olduğunu onaylıyor ve finansman kuruluşuna başvurumun incelenmesi ve üçüncü kişilerle olan sözleşme ilişkisinin yürütülmesi kapsamında hakkımda bilgi edinmesine yetki veriyorum, özellikle bankalar, kredi bilgi merkezi (ZEK), yetkililer (örn. alacak tahsil dairesi, tapu dairesi, vergi daireleri, yerel makamlar, çocuk ve yetişkin koruma makamları), ekonomik bilgi şirketleri, kredi aracıları, işverenler, finansman sağlayan şirketler ile kurum grubundan ve varsa Tüketici Kredisi Bilgi Merkezi’nden (İKO). Yukarıda belirtilen amaçlarla, bu kuruluşları profesyonel banka gizliliği, posta gizliliği, resmi gizlilik veya iş gizliliğinden muaf tutuyorum. Finansman kuruluşunun, uygun olduğu durumlarda, tüketici kredisi bilgi merkezine (İKO) verilecek veya verilecek bir tüketici kiralaması veya tüketici kredisi beyan etmesi gerektiğini kabul ediyorum. Ayrıca finansman kuruluşuna bu başvuruyu ZEK’e ve ilgili yasal yükümlülükler olması durumunda diğer organlara bildirme yetkisi veriyorum. Özellikle, kredinin veya finansmanın türü, miktarı ve koşulları ile kiracı(lar)ın kişisel verileri ve nitelikli ödeme gecikmeleri veya suistimal beyan edilir. ZEK’in iletilen verilerle ilgili bilgileri üyelerine iletme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorum. Finansman kuruluşu, gerekçe göstermeksizin talebi reddedebilir.
Yalnızca müşterinin açık talebi üzerine bir mali teşhis veya kredi puanlama/derecelendirme gerçekleştirme talebi. Buna özellikle şunlar dahildir: ZEK/IKO özeti ve CRIF veya ekonomik bilgi şirketi özeti hakkında sipariş vermek ve yorum yapmak, bir mali bütçe hazırlamak, olumsuz kodlar ve davalar hakkında danışmanlık yapmak vb. Kişi başına CHF (yaklaşık 2 saatlik çalışma) ve hiçbir şekilde ücretsiz ve yükümlülük olmaksızın kişisel kredi talebinin işlenmesi veya ayarlanması ile ilgili değildir.

6. İş ortağı verileri

Başvuruda eşim veya kayıtlı ortağım (bundan sonra “ortak” olarak anılacaktır) hakkında bilgi verdiysem, (i) bu talebi eşime bildirdiğimi, (ii) fon sağlayan kuruluşun bizimle iletişime geçerek yukarıdaki bilgileri doğrulayabileceğini onaylıyorum. doğrudan ortağım ve (iii) ortağım, fon sağlayan kuruluşun yukarıda açıklandığı şekilde kendisi hakkında bilgi alabileceğini kabul eder (ZEK’e bilgi taleplerinin gönderilmesi dahil).

7. Depolama süresi

Cashflex MultiCredit Ltd. verilerimi sözleşmeye dayalı ilişkimiz çerçevesinde ve 3 numaraya göre amaca karşılık gelen süre boyunca saklayacaktır. Cashflex MultiCredit Ltd. ile sözleşmeye dayalı bir ilişkinin hariç tutulduğu anlaşılır anlaşılmaz imha edilecektir. Her durumda, veriler Cashflex MultiCredit Ltd. ile tüm ilişkilerin sona ermesinden sonra en fazla 10 yıl süreyle saklanacaktır.

8. Benim haklarım

Kişisel verilerime erişim, düzeltme veya silme ya da veri sahibiyle ilgili olarak işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahibim. Ayrıca verilerimin işlenmesine itiraz etme ve veri taşınabilirliği hakkına sahibim.

Kişisel verilerimin işlenmesi için verdiğim onayı, özellikle pazarlama amacıyla veya bilgi göndermek için verilmişse, kısmen veya tamamen istediğim zaman iptal etme hakkına sahibim.

Ancak, Cashflex MultiCredit Ltd. şirketinin bana karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için bu verilere ihtiyacı olduğunu ve bu hakların kullanılmasının Cashflex MultiCredit Ltd. şirketinin görevini yerine getirmesini zorlaştırabileceğini veya imkansız hale getirebileceğini anlıyorum. Bu durumda Cashflex MultiCredit Ltd. sözleşmeye dayalı ilişkiyi feshedebilir.

Verilerim hakkında bilgi almak istersem ve özellikle düzeltilmesini veya silinmesini talep etmek istersem doğrudan Cashflex MultiCredit Ltd. ile iletişime geçebilirim (info@multicredit.ch).

Geri kalanı için haklarım 19 Haziran 1992 tarihli Veri Koruma Federal Yasasında (DPA; SR 235.1) açıklanmıştır.

9. Sorumluluktan muafiyet

Cashflex MultiCredit Ltd.’nin bu siteye erişimden, bu sitede bulunan bilgi veya görüşlerin kullanımından, bu sitede bulunan bilgi veya görüşlere erişmenin veya bunları kullanmanın imkansızlığından veya verilerimin işlenmesinden kaynaklanan her türlü zarar (doğrudan veya dolaylı) veya kayıp için herhangi bir sorumluluğu (ihmal sorumluluğu dahil) açıkça reddettiğini not ediyorum.

10. Garanti Yok

Cashflex MultiCredit Sàrl, www.multicredit.ch adresindeki bilgilerin yayınlandığı tarihte doğru olmasını sağlamak için çaba göstermektedir. Ancak, ne Cashflex MultiCredit Ltd. ne de ortakları, bilgilerin her zaman doğruluğunu, güvenilirliğini, güncelliğini veya eksiksizliğini garanti edemez.

Cashflex MultiCredit Ltd. www.multicredit.ch adresindeki bilgilerin hata veya virüs içermediğine dair herhangi bir sorumluluk veya garanti kabul etmemektedir.

11. Yasal bilgiler

Bu web sitesinde yayınlanan bilgiler, bir ürün satın almak veya satmak, bir işlem gerçekleştirmek veya yasal nitelikte başka bir eylemde bulunmak için bir davet, teklif veya tavsiye niteliğinde değildir.

Bu web sitesinin tüm unsurları, özellikle telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları ile ilgili olarak Cashflex MultiCredit Ltd’nin münhasır mülkiyetindedir. Bu sitenin herhangi bir şekilde çoğaltılması, iletilmesi, değiştirilmesi, bağlantı kurulması veya kullanılması Cashflex MultiCredit Ltd. şirketinin önceden yazılı iznini gerektirir.

Bu site, Cashflex MultiCredit Ltd. sitesine yayın veya erişimi yasaklayan bir yargı yetkisine tabi kişiler için tasarlanmamıştır. Bu tür kısıtlamaların geçerli olduğu kişilere erişim yasaktır. www.multicredit.ch web sitesi yalnızca ve münhasıran İsviçre’de veya Lihtenştayn Prensliği’nde ikamet eden ve çalışan gerçek ve tüzel kişilere yöneliktir.

Özellikle ihtilaflı ve vadesi geçmiş alacaklara ilişkin ödeme deneyimlerinin yanı sıra, varsa, alacak tahsilatı ve adres verilerine ilişkin bilgilerin, ticari bilgi şirketi sıfatıyla yasal kullanım için Zürih’teki CRIF AG’ye aktarılacağına dikkatinizi çekmek isteriz. CRIF bu verileri kimliğinizi ve kredibilitenizi kontrol etmek için kullanacak ve yetkili üçüncü taraflara iletecektir. Ödeme deneyimleri, CRIF tarafından otomatik karar verme için matematiksel-istatistiksel hesaplama yöntemlerine dayalı olarak, özellikle bir kişinin kredi itibarının değerlendirilmesi için analiz edilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen www.mycrifdata.ch/#/dsg adresini ziyaret edin.

Sağladığınız başvuru ve/veya sipariş verilerinin, kimliğinizi ve/veya kredi itibarınızı doğrulamak amacıyla Zürih’teki CRIF AG’ye iletileceğini bildirmek isteriz. Daha fazla bilgi için lütfen www.mycrifdata.ch/#/dsg adresini ziyaret edin.

WhatsApp İşletme Politikası: https://www.whatsapp.com/legal/business-policy?lang=tr

12. Bu hüküm ve koşulların değiştirilmesi

Bu kullanım koşulları, Cashflex MultiCredit Sàrl tarafından önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirilebilir veya eklenebilir. Sitede yayınlanan kullanım koşullarının güncel versiyonunun bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederim.

Yukarıdakiler ışığında, Cashflex MultiCredit Ltd’nin beni düzenli olarak kullanım koşullarına başvurmaya davet ettiğini not ediyorum.

13. Dil

Bu kullanım koşullarının farklı dillerdeki versiyonları arasında çelişki olması durumunda, Fransızca versiyon geçerli olacaktır.

14. Yargı yeri ve uygulanacak hukuk

Bu sitenin kullanıcıları ile Cashflex MultiCredit Ltd. arasında sitenin kullanımı veya ziyaretinden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar veya veri işleme ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık için Fribourg (CH) şehrinin mahkemeleri münhasır yargı yeri olarak kabul edilir. Cashflex MultiCredit Ltd. kullanıcının ikametgahında/merkez ofisinde de yasal işlem yapmakta serbesttir. İsviçre hukuku geçerlidir.

15. Aşırı borçluluk

Kredi verilmesinin aşırı borçlanmaya yol açması halinde yasaklandığını not ediyorum (UWG madde 3).

16. Teyit

Yasal bilgilerin tamamını okuduğumu ve her açıdan kabul ettiğimi onaylıyorum.